Cách xin medical ở mỹ

Quý vị đang tìm kiếm trang mạng Medicaid của chính phủ liên bang? Hãy xem tại đây trên trang Medicaid.gov.

Các Chương Trình UnitedHealthcare Dual Complete

Các chương trình được bảo hiểm thông qua Công Ty Bảo Hiểm UnitedHealthcare hoặc một trong những công ty liên kết của mình, tổ chức Medicare Advantage có hợp đồng Medicare và hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc đăng ký tham gia chương trình tuỳ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng của chương trình với Medicare. Chương trình này có sẵn dành cho bất kỳ người nào có Hỗ Trợ Y Tế từ cả Tiểu Bang và Medicare. Thông tin này không phải là phần mô tả đầy đủ các quyền lợi. Gọi số 1-800-905-8671 TTY 711 để biết thêm thông tin. Các giới hạn, đồng thanh toán và hạn chế có thể áp dụng. Các quyền lợi, phí bảo hiểm và/hoặc đồng thanh toán/đồng bảo hiểm có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm.

Miễn trừ trách nhiệm NurseLine

Không sử dụng dịch vụ này cho các nhu cầu cấp cứu hoặc chăm sóc khẩn cấp. Trong trường hợp cấp cứu, hãy gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất. Thông tin được cung cấp qua dịch vụ này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các y tá không thể chẩn đoán vấn đề hoặc đề nghị biện pháp điều trị và không thay thế sự chăm sóc của bác sĩ quý vị. Thông tin về sức khỏe của quý vị được bảo mật theo quy định của luật pháp. Dịch vụ này không phải là một chương trình bảo hiểm và có thể bị ngưng vào bất kỳ lúc nào.

UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio (Medicare-Medicaid Plan)

UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio (Chương trình Medicare-Medicaid) là một chương trình chăm sóc sức khỏe có ký hợp đồng với cả Medicare và Ohio Medicaid để cung cấp quyền lợi của cả hai chương trình cho người ghi danh. Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề nào về đọc hoặc hiểu thông tin này hoặc bất kỳ thông tin nào khác về UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio (Medicare-Medicaid Plan), vui lòng liên hệ Dịch Vụ Hội Viên của chúng tôi theo số 1-877-542-9236 (TTY 711) từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (thư thoại luôn hoạt động 24 giờ một ngày/7 ngày trong tuần) để hỗ trợ miễn phí cho quý vị.

UnitedHealthcare Connected® (Chương trình Medicare-Medicaid)

UnitedHealthcare Connected® (Chương trình Medicare-Medicaid Plan) là một chương trình bảo hiểm y tế có ký hợp đồng với cả Medicare và Texas Medicaid để cung cấp quyền lợi của cả hai chương trình cho người ghi danh.

Đây không phải là danh sách hoàn chỉnh. Thông tin quyền lợi là phần tóm tắt, không phải là phần miêu tả đầy đủ các quyền lợi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ chương trình hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên. Những giới hạn, đồng thanh toán và hạn chế có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến Dịch Vụ Thành Viên UnitedHealthcare Connected hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên UnitedHealthcare Connected. Các quyền lợi và/hoặc đồng thanh toán có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm.

Puede obtener este documento de forma gratuita en otros formatos, como letra de imprenta grande, braille o audio. Llame al 1-800-256-6533, TTY 711, de 08:00 a. m. a 08:00 p. m., hora local, de lunes a viernes (correo de voz disponible las 24 horas del día,/los 7 días de la semana). La llamada es gratuita.

Puede llamar a Servicios para Miembros y pedirnos que registremos en nuestro sistema que le gustaría recibir documentos en español, en letra de imprenta grande, braille o audio, ahora y en el futuro. Los servicios Language Line están disponibles para todos los proveedores dentro de la red.

UnitedHealthcare Connected® for One Care (Chương trình Medicare-Medicaid)

Xem thêm:: Cách đăng ký ở mỹ việt nam

UnitedHealthcare Connected® for One Care (Chương trình Medicare-Medicaid) là chương trình sức khỏe có hợp đồng với cả Medicare lẫn MassHealth (Medicaid) để cung cấp quyền lợi của cả hai chương trình cho người ghi danh. UnitedHealthcare Connected® for One Care (Medicare-Medicaid Plan) es un plan de salud que tiene un contrato tanto con Medicare como con el programa MassHealth (Medicaid) para proporcionar los beneficios de ambos programas a sus miembros.

Tuyên bố khước từ quyền lợi UnitedHealthcare Connected

Đây không phải là danh sách hoàn chỉnh. Thông tin quyền lợi là phần tóm tắt, không phải là phần miêu tả đầy đủ các quyền lợi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ chương trình hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên. Những giới hạn, đồng thanh toán và hạn chế có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến Dịch Vụ Thành Viên UnitedHealthcare Connected hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên UnitedHealthcare Connected. Các quyền lợi và/hoặc đồng thanh toán có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm.

Quý vị có thể nhận tài liệu này miễn phí ở các định dạng khác, như bản in cỡ lớn, chữ nổi Braille hoặc bằng âm thanh. Gọi số 1-866-633-4454, TTY 711, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều, giờ địa phương, Thứ Hai đến Thứ Sáu (có thư thoại 24 giờ một ngày/7 ngày một tuần). Cuộc gọi này là miễn phí. Quý vị có thể gọi cho Trung Tâm Tham Gia Hội Viên và yêu cầu chúng tôi ghi chú trong hệ thống của chúng tôi rằng quý vị muốn có các tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha, bản in cỡ lớn, chữ nổi braille hoặc bằng âm thanh ngay bây giờ và trong tương lai.

Đường dây Ngôn ngữ hiện có với tất cả nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong mạng lưới.

Puede obtener este documento de forma gratuita en otros formatos, como letra de imprenta grande, braille o audio. Llame al 1-866-633-4454, TTY 711, de 8am. a 8pm, hora local, de lunes a viernes (correo de voz disponible las 24 horas del día,/los 7 días de la semana). La llamada es gratuita.

Puede llamar a Servicios para Miembros y pedirnos que registremos en nuestro sistema que le gustaría recibir documentos en español, en letra de imprenta grande, braille o audio, ahora y en el futuro. Los servicios Language Line están disponibles para todos los proveedores dentro de la red.

Tuyên bố khước từ quyền lợi chung UnitedHealthcare Connected®

Đây không phải là danh sách hoàn chỉnh. Thông tin quyền lợi là phần tóm tắt, không phải là phần miêu tả đầy đủ các quyền lợi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ chương trình hoặc đọc Cẩm Nang Thành Viên. Những giới hạn, đồng thanh toán và hạn chế có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến Dịch Vụ Hội Viên UnitedHealthcare Connected® hoặc đọc Cẩm Nang Hội Viên UnitedHealthcare Connected®. Các Quyền Lợi, Danh Sách Thuốc Được Bao Trả, mạng lưới nhà thuốc và người chăm sóc và/hoặc đồng thanh toán có thể thay đổi theo thời gian trong suốt năm và vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm.

Quý vị có thể nhận tài liệu này miễn phí ở các định dạng khác, như bản in cỡ lớn, chữ nổi Braille hoặc bằng âm thanh. Gọi Dịch vụ Hội viên từ 8 giờ sáng – 8 giờ chiều, giờ địa phương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (có thư thoại 24 giờ một ngày/7 ngày một tuần). Cuộc gọi này miễn phí.

Quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Hội Viên và yêu cầu chúng tôi ghi chú trong hệ thống của chúng tôi rằng quý vị muốn có các tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha, bản in cỡ lớn, chữ nổi Braille hoặc bằng âm thanh ngay bây giờ và trong tương lai.

Xem thêm:: Cách build ở mỹ quốc tế

Đường dây Ngôn ngữ hiện có với tất cả nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong mạng lưới.

Puede obtener este documento de forma gratuita en otros formatos, como letra de imprenta grande, braille o audio. Llame al Servicios para los miembros, de 08:00 a. m. a 08:00 p. m., hora local, de lunes a viernes correo de voz disponible las 24 horas del día,/los 7 días de la semana). La llamada es gratuita.

Puede llamar a Servicios para Miembros y pedirnos que registremos en nuestro sistema que le gustaría recibir documentos en español, en letra de imprenta grande, braille o audio, ahora y en el futuro.

Los servicios Language Line están disponibles para todos los proveedores dentro de la red.

Chương trình UnitedHealthcare Senior Care Options (HMO SNP)

UnitedHealthcare SCO là một chương trình Coordinated Care có hợp đồng Medicare và một hợp đồng với chương trình Commonwealth of Massachusetts Medicaid. Việc đăng ký tham gia chương trình tuỳ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng của chương trình với Medicare. Chương trình này là một chương trình tự nguyện dành cho bất kỳ người nào 65 và người cao niên hội đủ điều kiện tham gia MassHealth Standard và Original Medicare. Nếu quý vị có MassHealth Standard, nhưng quý vị không hội đủ điều kiện tham gia chương trình Original Medicare, thì quý vị có thể vẫn hội đủ điều kiện ghi danh tham gia chương trình MassHealth Senior Care Option và nhận được tất cả các quyền lợi MassHealth của quý vị thông qua chương trình SCO của chúng tôi.

Có phần miễn trách không bằng tiếng anh

LƯU Ý: Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác, chúng tôi có sẵn dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Gọi số 1-800-905-8671 TTY 711.

Đánh giá miễn trách bằng sao

Hàng năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống đánh giá 5 sao.

Danh mục

Danh mục, mạng lưới nhà thuốc và nhà cung cấp có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần thiết.

NCQA

UnitedHealthcare Connected® có Mô Hình Chăm Sóc được Ủy Ban Bảo Đảm Chất Lượng Quốc Gia (NCQA) chấp thuận cho hoạt động như một Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt (SNP) cho đến 2017 dựa trên duyệt xét Mô Hình Chăm Sóc của UnitedHealthcare Connected.

Thông tin quan trọng về người chăm sóc

Quyền Lựa Chọn Thuộc về Quý Vị

Xem thêm:: Cách làm ở mỹ là gì

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin nhằm giúp quý vị đưa ra những lựa chọn sáng suốt, chẳng hạn như thông tin chính xác về các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, thông tin này không chứng thực cho sự phù hợp của một bác sĩ hay chuyên gia chăm sóc sức khỏe cụ thể với nhu cầu của quý vị.

Những người chăm sóc có trong ứng dụng này có thể không nhất thiết phản ánh đầy đủ mạng lưới người chăm sóc có ký hợp đồng với UnitedHealthcare. Có thể có những người chăm sóc hoặc một số chuyên gia không được liệt kê trong ứng dụng này nhưng vẫn thuộc mạng lưới của chúng tôi. Nếu quý vị không thấy người chăm sóc mà quý vị đang muốn tìm, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với người chăm sóc đó để xác minh tình trạng tham gia của họ với mạng lưới UnitedHealthcare, hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng theo số miễn cước trên thẻ ID UnitedHealthcare của quý vị. Chúng tôi cũng khuyên rằng, trước khi thăm khám bất kỳ bác sĩ nào, kể cả các bác sĩ chuyên khoa, quý vị hãy gọi đến văn phòng bác sĩ để xác minh tình trạng tham gia và khả năng sẵn sàng phục vụ của họ.

Một số người chăm sóc trong mạng lưới có thể đã được bổ sung hoặc loại bỏ khỏi mạng lưới của chúng tôi sau khi danh bạ này được cập nhật. Chúng tôi không đảm bảo rằng người chăm sóc vẫn còn chấp nhận hội viên mới.

Những người chăm sóc không ký hợp đồng/ngoài mạng lưới không có nghĩa vụ phải điều trị cho các hội viên chương trình UnitedHealthcare, ngoại trừ trong các trường hợp cấp cứu. Vui lòng gọi bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc xem Chứng Nhận Bảo Hiểm của quý vị để biết thêm thông tin, gồm cả các khoản chia sẻ phí tổn áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới.

Thông Báo về Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ

Tuân thủ yêu cầu của Đạo Luật Người Khuyết Tật liên bang Hoa Kỳ 1990 và Mục 504 Đạo luật Phục hồi 1973 (“ADA”), Công Ty Bảo Hiểm UnitedHealthcare cung cấp khả năng tiếp cận đầy đủ và bình đẳng với các dịch vụ bảo hiểm và không phân biệt đối xử đối với những người khuyết tật đủ tiêu chuẩn dựa trên tình trạng khuyết tật trong các dịch vụ, chương trình hay hoạt động của mình.

Giới thiệu

Người chăm sóc trong mạng lưới giúp quý vị và các thành viên được bảo hiểm trong gia đình quý vị nhận được sự chăm sóc cần thiết. Việc tiếp cận với các bác sĩ chuyên khoa có thể do bác sĩ chăm sóc chính của quý vị điều phối.

Yêu cầu danh bạ giấy

Các hội viên có thể gọi đến số dịch vụ khách hàng trên mặt sau thẻ ID của mình để yêu cầu cung cấp miễn phí bản giấy danh bạ người chăm sóc trong mạng lưới. Những người không phải hội viên có thể tải về và in kết quả tìm kiếm từ danh bạ trực tuyến.

Thông tin không chính xác

Để báo cáo thông tin không chính xác, hãy email provider_directory_invalid_issues@uhc.com. Hòm thư email này dành cho các thành viên báo cáo thông tin không chính xác tiềm ẩn về nhân khẩu học (địa chỉ, điện thoại, v.v.) trong danh mục trực tuyến hoặc trên giấy. Việc báo cáo các vấn đề thông qua hộp thư này sẽ cần có sự tham gia của văn phòng người chăm sóc để xác minh tất cả dữ liệu nhân khẩu trong danh bạ, và công việc này có thể mất khoảng 30 ngày. Các cá nhân cũng có thể báo cáo qua điện thoại về các dữ liệu có khả năng không chính xác. Các Hội Viên UnitedHealthcare phải gọi đến số điện thoại ở mặt sau thẻ ID của mình, những người không phải hội viên UnitedHealthcare có thể gọi đến số 888-638-6613 TTY 711.

Tuyên bố Thảm họa hoặc Tình huống Khẩn cấp

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi một tuyên bố thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp của Tổng thống hoặc Thống đốc, hoặc thông báo tình huống khẩn cấp về sức khỏe công cộng của Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, thì có một số nguồn hỗ trợ bổ sung dành cho quý vị.

  • Phần A, Phần B và các quyền lợi chương trình Phần C bổ sung được cung cấp tại các cơ sở không có hợp đồng (lưu ý rằng quyền lợi Phần A và Phần B phải nhận được tại các cơ sở mà Medicare chứng nhận);
  • Nếu được áp dụng, các yêu cầu giấy giới thiệu được miễn hoàn toàn;
  • Khoản đồng thanh toán ngoài mạng lưới được chương trình phê duyệt cho đến khoản đồng thanh toán trong mạng lưới được giảm bớt tạm thời; và
  • Yêu cầu thông báo 30 ngày cho hội viên được miễn trừ, miễn là mọi thay đổi (chẳng hạn như giảm tiền đồng thanh toán và miễn giấy cho phép) đều mang lại lợi ích cho hội viên.

Nếu CMS không đưa ra ngày kết thúc thảm họa hoặc tính huống khẩn cấp, các chương trình sẽ tiếp tục hoạt động bình thường 30 ngày sau tuyên bố ban đầu.

Related Posts