Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ( Interest coverage ratio ) là gì ? Hệ số khả năng thanh toán Lãi vay cho biết khả năng bảo vệ ….

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay.

Tỷ số khả năng thanh toán Lãi vay (Interest coverage ratio) cho biết khả năng đảm bảo chi trả Lãi vay của doanh nghiệp. Đồng thời chỉ tiêu tài chính này cũng chỉ ra khả năng tài chính mà doanh nghiệp tạo ra để trang trải cho chi phí vay vốn trong sản xuất kinh doanh. 

Tỉ lệ khả năng thanh toán lãi vay là tỉ lệ nợ và tỉ suất sinh lời được sử dụng để xác lập khả năng mà một công ty hoàn toàn có thể trả lãi cho khoản nợ tồn dư của mình .

Tỉ lệ khả năng thanh toán lãi vay có thể được tính bằng cách chia thu nhập của công ty trước lãi suất và thuế (Earnings before interest and taxes – EBIT) trong một khoảng thời gian nhất định cho các khoản thanh toán lãi của công ty đáo hạn trong cùng thời gian.

Hệ số thanh toán lãi vay có ý nghĩa gì?

Tỉ lệ thanh toán lãi vay thường được những nhà nghiên cứu và phân tích khảo sát để nghiên cứu và phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp .
Hệ số thanh toán lãi vay càng lớn, thường thì lớn hơn 2 thì khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp tích cực hơn và ngược lãi thông số thanh toán lãi vay càng thấp thì khả năng thanh toán lãi nợ vay của doanh nghiệp thấp .
Các tỉ lệ thanh toán phân phối cho người nghiên cứu và phân tích về khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở một thời kì, đồng thời khi xem xét những tỉ lệ thanh toán cũng giúp cho người nghiên cứu và phân tích nhận thức được quá khứ và khunh hướng trong khả năng thanh toán doanh nghiệp .

Công thức tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay: 

He so kha nang thanh toan lai vay

Trong đó Lãi trước thuế và lãi vay cũng như Lãi vay phải trả là của năm cuối hoặc là tổng của 4 quý gần nhất.

Cách tính khả năng thanh toán lãi vay:

Việc tìm xem một công ty hoàn toàn có thể triển khai trả lãi đến mức độ nào cũng rất quan trọng. Rõ ràng, khả năng thanh toán lãi vay càng cao thì khả năng thanh toán lãi của doanh nghiệp cho những chủ nợ của mình càng lớn .

Ví dụ:

Doanh nghiệp có Lãi trước thuế và lãi vay là 70 tỷ VNĐ và chi phí tiền nợ lãi hàng năm là 27 tỷ VNĐ thì:

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = 70 tỷ VNĐ / 27 tỷ VNĐ = 2,59

Ta hoàn toàn có thể thấy :

  • Thu nhập của doanh nghiệp cao gấp 2,59 lần chi phí trả lãi.
  • Khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp thấp cũng thể hiện khả năng sinh lợi của tài sản thấp. Khả năng thanh toán lãi vay thấp cho thấy một tình trạng nguy hiểm, suy giảm trong hoạt động kinh tế có thể làm giảm Lãi trước thuế và lãi vay xuống dưới mức nợ lãi mà công ty phải trả, do đó dẫn tới mất khả năng thanh toán và vỡ nợ.
  • Tuy nhiên rủi ro này được hạn chế bởi thực tế Lãi trước thuế và lãi vay không phải là nguồn duy nhất để thanh toán lãi. Các doanh nghiệp cũng có thể tạo ra nguồn tiền mặt từ khấu hao và có thể sử dụng nguồn vốn đó để trả nợ lãi.
  • Những gì mà một doanh nghiệp cần phải đạt tới là tạo ra một độ an toàn hợp lý, bảo đảm khả năng thanh toán cho các chủ nợ của mình.

Chỉ riêng thông số khả năng thanh toán lãi vay thì chưa đủ để nhìn nhận một công ty vì thông số này chưa đề cập đến những khoản thanh toán cố định và thắt chặt khác như trả tiền nợ gốc, ngân sách tiền thuê, và ngân sách cổ tức tặng thêm .

Xem thêm: Cách tính Hệ số khả năng thanh toán tức thời.

Write a Comment