99 Những câu nói hay về môi trường bằng tiếng Anh

Tháng Sáu 9, 2022

Môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của con người chúng ta, chính bởi vậy mà việc tuyên truyền về tầm quan trọng của nó thông qua những câu nói hay về môi trường bằng tiếng Anh là rất cần thiết lúc này.

Hiện nay đã có rất nhiều tổ chức phi chính phủ được tạo chỉ với mục đích là bảo vệ và phát triển môi trường theo hướng tự nhiên và an toàn nhất. Hãy cùng hưởng ứng tinh thần này bằng những câu nói tiếng Anh hay về môi trường dưới đây.

Xem thêm:

Những câu nói hay về môi trường bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về môi trường bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về môi trường bằng tiếng Anh

1. The child should live in an environment of beauty. – Maria Montessori

 Trẻ nhỏ nên được sống trong một môi trường đẹp đẽ.

2. To sit in the shade on a fine day and look upon verdure is the most perfect refreshment. – Jane Austen

Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghỉ ngơi hoàn hảo nhất.

3. The finest workers in stone are not copper or steel tools, but the gentle touches of air and water working at their leisure with a liberal allowance of time. – Henry David Thoreau

Những người thợ tốt nhất tạc lên đá không phải là công cụ sắt hay đồng, mà là bàn tay dịu dàng của gió và nước làm việc thư thả trong thời gian thoải mái.

4. We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children. – Chief Seattle

Chúng ta không thừa hưởng trái đất từ tổ tiên chúng ta; chúng ta mượn nó từ thế hệ tương lai.

5. The child who has felt a strong love for his surroundings and for all living creatures, who has discovered joy and enthusiasm in work, gives us reason to hope that humanity can develop in a new direction. – Dr. Maria Montessori

Một đứa trẻ cảm nhận tình yêu sâu sắc đối với môi trường xung quanh và tất cả sinh vật, đứa trẻ đã phát hiện niềm vui và sự hứng thú trong hoạt động, cho chúng ta lý do để hy vọng rằng nhân loại có thể phát triển theo hướng mới.

 6. Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed. – Mahatma Gandhi

Trái đất có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả mọi người, nhưng không thể đáp ứng lòng tham của con người.

7. Nature provides a free lunch, but only if we control our appetites. – William Ruckelshaus

Thiên nhiên cho chúng ta bữa ăn trưa miễn phí, nhưng chỉ với điều kiện chúng ta phải kiềm chế sự ngon miệng của mình.

8. I would feel more optimistic about a bright future for man if he spent less time proving that he can outwit nature and more time tasting her sweetness and respecting her seniority. – Elwyn Brooks White

Tôi sẽ cảm thấy lạc quan hơn về tương lai của con người nếu chúng ta dành ít thời gian hơn cho việc chứng tỏ mình có thể vượt trên cả thiên nhiên, mà hãy tận hưởng sự ngọt ngào và ngưỡng mộ sự vĩ đại của thiên nhiên.

9. We abuse land because we regard it as a commodity belonging to us. When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and respect. – Aldo Leopold

Chúng ta đối xử tệ với đất đai bởi vì chúng ta coi nó là tài sản của riêng mình. Khi chúng ta coi mình là một phần của nơi đây, có thể chúng ta bắt đầu đối xử với nguồn đất bằng tình yêu và sự tôn trọng.

10. We never know the worth of water till the well is dry. – Thomas Fuller

Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của nước cho đến khi cái giếng cạn khô.

Những câu nói tiếng Anh hay về môi trường

Những câu nói hay về môi trường bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về môi trường bằng tiếng Anh
 • Our environment is our life.
 • Environment is life, pollution is death.
 • Safer the environment healthier the life!
 • Save Environment from hazardous wastes.
 • Save Environment! Save our planet Earth!
 • Save the Environment, Save the World.
 • Wasting time is useless; cleaning the environment is the best.
 • We make the world we live in and save our own environment.
 • Save the Environment and you will Save the Life and Future.
 • We won’t have a society if we destroy environment.
 • No intelligent species would destroy their own environment.
 • Our environment, the world in which we live and work, is a mirror of our attitudes and expectations.
 • Taking care of environment is not an obligation – Our environment is our life.
 • We were born to help the world, not to destroy it, then why are we destroying the environment?
 • I don’t want to protect environment, I want to create a world where the environment does not need protecting.
 • Care for earth, care for the coming birth.
 • Caring for Earth is not a hippie thing, it is a survival thing.
 • Don’t blow it – good planets are hard to find.
 • Heal the earth, heal our future.
 • Life is not saving money … but about saving the planet and its beautiful living creatures.
 • Protect our earth today for our children’s tomorrow.
 • Save earth to save natural resources.
 • The little effort of everyone may change into big one; save earth
 • The songs of the earth write the music of my soul.
 • The world will not be destroyed by those who do evil, but by who watch them without doing anything.
 • This is our planet! So why we are not protecting it?”
 • Save Earth. We have nowhere else to go.
 • Shield earth and shield yourself from air pollution.
 • The Earth does not belong to us: we belong to the Earth.
 • Don’t destroy greenery and don’t spoil scenery. Save mother earth.
 • Earth is our mother. In spite of our desire to harm our mother, she will always love us forever.
 • Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.
 • For this earth we adore, let’s all do more!
 • From the Red Wood Forests to Blue Stream Water, protect the Earth for your son and daughter.
 • Good planets are hard to find. Help protect ours and recycle.
 • The earth has a skin and that skin has diseases; one of its diseases is called man.
 • The earth is not dying, it is being killed and the people who are killing it have names and addresses.
 • The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.
 • This where we live, why are we hurting our home. Live on our earth. Love our earth, laugh on our earth this is the only one we have – SAVE IT.
 • Try to leave the earth a better place than when you arrived.
 • We are living on this planet as if we had another one to go to.
 • We don’t inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children.
 • When you refuse to reuse, it is the Earth you abuse.

Những câu nói hay về thiên nhiên bằng tiếng Anh

những câu nói tiếng anh hay về môi trường
Những câu nói tiếng anh hay về môi trường
 • Be awesome and save nature!
 • Be mature and save nature
 • Change yourself, not the nature!
 • I can find God in nature, in animals, in birds and the environment.
 • I go to nature to be soothed and healed, and to have my senses put in order.
 • If you truly love nature, you will find beauty everywhere.
 • Knowledge is Power to Save Nature.
 • Let’s nurture the nature, so that we can have a better future.
 • Let’s save nature.
 • Nature is a miracle, we depend upon
 • Nature is not a place to visit. It is home.
 • Nature is one of our greatest teachers.
 • Nature is our best friend.
 • Look deep into nature, and then you will understand everything better.
 • Love to Nature, Nature will love you.
 • Mother Nature is always speaking. She speaks in a language understood within the peaceful mind of the sincere observer.
 • Nature gives to every time and seasons some beauties of its own.
 • Nature is trying very hard to make us succeed, but nature does not depend on us. We are not the only experiment.
 • Nature saves us, we too must save it.
 • One who does not love nature, cannot love anything in life.
 • Protect the nature from the effect of pollution and global warming.
 • Saving nature is good for us.
 • Study nature, love nature, stay close to nature.  It will never fail you.
 • We cannot command Nature except by obeying her.”
 • When one loses the deep intimate relationship with nature, then temples, mosques and churches become important.
 • Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty.  Nature is so powerful, so strong. Capturing its essence is not easy – your work becomes a dance with light and the weather. It takes you to a place within yourself.

Những khẩu hiệu về môi trường bằng tiếng Anh

 • A tree that stay, keep flood away.
 • Go Green and Save Green.
 • Don’t be greedy, it is time to be greenly.
 • Don’t cut a tree don’t cut a life.
 • Don’t cut trees if you want cool air.
 • Don’t make trees rare, keep them with care.
 • Never let your greed overcome with green.
 • Plant a tree today; make the life of the earth much longer.
 • Plant more trees to enhance the beauty of nature.
 • Plant more trees to make this world air pollution free.
 • Plant more Trees. Care for Humanity.
 • Plant trees, Save the Environment.
 • Save paper. Save Trees.
 • Plant trees and bring rain to get rid of summer heat.
 • Every part of the world is green, if every heart of the human is green
 • For your next generation to grow tall like trees plant more of   them.
 • Forests – our best defense against climate change.
 • Green is the prime color of world, and that from which its loveliness arises.
 • Green revolution is the only solution to save the nature.
 • He who plants a Tree loves others beside himself!
 • Help the trees to smile and survive everywhere, to keep our mankind alive forever.
 • If man should live with ease and in peace, cease falling trees.
 • If you cut a tree, you kill a live.  If you save a tree, you save a life.  If you plant a tree, you plant a life.
 • Keep our forests green; keep our oceans blue, our planet needs you.
 • Let the rainforest stay pure so its future can be secure.
 • Let us go green to get our globe green.
 • Live green, Love green, be green, we are just mankind … without the earth we’re nothing.
 • Forests, jungles, trees, plants … produce the oxygen we breathe.  They are the lungs of Earth.  If we destroy them we destroy ourselves.
 • At least do not ruin the life of those trees, depending on which we live.  Let’s prove that we are humans.
 • Deforestation is changing our climate, harming people and natural world.  We must, and can, reverse this trend.
 • The trees are our lungs, the rivers our circulation, the air our breath, and the earth our body.
 • There is nothing wrong with having a tree as a friend.
 • Tree is our best friend, they give us free oxygen.
 • Tree plantation is best option against pollution.
 • Trees are beauty of nature. Don’t cut the tree.
 • Want nature’s resources free?  Grow more and more trees!
 • When all the rain forests are gone; humans will be next.
 • Air Pollution is also a weapon of mass destruction.
 • Air pollution is not a joke.  Air pollution will make you choke.
 • Air pollution is slow poison, it kills our lungs.
 • Air pollution is turning Mother Nature prematurely grey.
 • Reduce air pollution & increase your life span.
 • Stop pollution is the best solution!
 • Air Pollution, a Cause of Global Disaster.
 • Be a part of solution not part of the pollution.
 • Tree plantation is best option against pollution.
 • Air Pollution isn’t cool so don’t be fools.
 • Don’t let our future go up in smoke.
 • Green Revolution is the best Solution to remove Pollution.
 • If you pollute air today it will pollute your lungs tomorrow.
 • Leave Pollution, save the nation.
 • Let your feet do the walking into cleaner air!
 • Pollution – if we don’t kill it, it will kill us.
 • Pollution free, what the world wants to be Pollution is our silent enemy, just finish it silently.
 • It isn’t pollution that’s harming the environment. It’s the impurities in our air and water that are doing it.

Tạm kết

Hy vọng rằng với những câu nói hay về môi trường bằng tiếng Anh trong bài này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng chung tay để xây dựng một môi trường xanh – sạch -đẹp cho thế hệ tương lai.

Xem thêm:

VN Đánh Giá
Logo