Tác giả: Junior Hoang

Chúng ta ai rồi cũng sẽ già và chết đi, quan trọng là cách bạn sống như thế nào và tạo ra được giá trị gì khi còn sống trên cuộc đời này. Tôi là một Blogger!