EASY CREDIT xin được chia buồn với bạn mất mát này và chia sẻ thông tin như sau: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho Công ty Bảo hiểm Toàn cầu GIC bằng văn bản về sự kiện bảo hiểm trên. Trong vòng một năm kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải gửi hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm đến GIC, bao gồm:
1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu tại Phụ lục).
2. Giấy chứng nhận bảo hiểm.
3. Chứng minh thư photo của Người được bảo hiểm và/ hoặc người đại diện nhận tiền.
4. Biên bản tường trình tai nạn:
a) Đối với tai nạn lao động: Bản tường trình tai nạn/Biên bản tai nạn lao động có xác nhận của chủ sử dụng lao động, cơ quan công an (trong trường hợp tử vong).Hoặc,
b) Đối với tai nạn sinh hoạt: Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng. Hoặc, 
c) Đối với tai nạn giao thông: 
– Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.
– Biên bản tai nạn xác nhận bởi công an hay chính quyền địa phương (đối với các tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong hoặc thương tật trên 40%).
– Bản sao (2 mặt) giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.
5. Chứng từ y tế trong trường hợp thương tật: 
– Giấy ra viện (trong trường hợp lưu viện điều trị): Ngày nhập viện, xuất viện và ngày cấp, dấu bệnh viện.
– Phim chụp X-quang. 
– Toa thuốc và hóa đơn thuốc tương ứng với thương tật điều trị
– Phiếu phẫu thuật/Phiếu mổ (trong trường hợp phẫu thuật): ghi rõ phương pháp phẫu thuật và điều trị, ngày phẫu thuật.
– Giấy chứng thương do cơ quan y tế xác nhận.
– Giấy tờ do cơ quan y tế xác nhận việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ đi lại.
6. Giấy chứng tử/giấy trích lục khai tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp tử vong.
7. Các giấy tờ xác định người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:
– Giấy xác nhận độc thân (nếu Người được bảo hiểm còn độc thân).
– Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương (kê khai đầy đủ tên và có chữ ký của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất).
– Giấy ủy quyền nhận tiền bồi thường có đầy đủ chữ ký của những  người thừa kế hợp pháp và có xác nhận của chính quyền địa phương.

Công ty bảo hiểm sẽ giải quyết quyền lợi bảo hiểm sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu đầy đủ và hợp lệ trong thời gian 15 ngày. Việc thanh toán Số tiền bảo hiểm sẽ được trả cho Người thụ hưởng do Người được bảo hiểm chỉ định, dưới hình thức tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng, bưu điện và các cách khác được thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm.

Write a Comment